+34937250967 9:30h - 18:00h GMT+1
 • es
 • ca
 • en
 • fr
 • nl
 • it

Politica de Privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal de ripperseeds.com

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, Black Friday, SL (ripperseeds.com) vol informar sobre la seva política de protecció de dades.

Responsable del tractament de dades personals

L’informem que les seves dades personals seran tractades per Black Friday, SL, amb CIF: B66322801 i domicili social en Carrer Viladomat, 202 – 08205 Sabadell, Barcelona.

Pot contactar a través de: info@ripperseeds.como el nostre tel. 93 725 09 67

Finalitats principals del tractament

Les seves dades seran tractades amb la finalitat següent:

 • Manteniment del lloc web i anàlisi del comportament de navegació.
 • Tramitació de consultes, dubtes, queixes, reclamacions.
 • Contacte i atenció telefònica per a la venda de qualsevol dels nostres productes.
 • Gestió i formalització d’aquells aspectes administratius que es necessitin per a la compra dels nostres productes.
 • Enviament d’informació, publicitat, ofertes, promocions, obsequis, campanyes de fidelització o qualsevol altra campanya comercial a través de correu electrònic, telèfon i altres mitjans equivalents sobre els nostres productes.

Les dades es tracten de forma confidencial i vetllem perquè siguin adequades i no excessives per a les finalitats descrites.

Obligatorietat de facilitar les dades

Per poder realitzar la venda dels nostres productes, és necessari sol·licitar dades de caràcter personal, per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es fa correctament, no podrem atendre aquestes vendes o sol·licituds d’informació, encara que sí podrà visualitzar-se lliurement el contingut d’ripperseeds.com.

Bases legitimadores principals

Black Friday, SL tracta les dades amb les següents bases legitimadores:

 • RELACIÓ CONTRACTUAL: Per a l’execució de la compravenda.
 • INTERÈS LEGÍTIM: Entre d’altres, per a l’atenció a l’usuari.
 • OBLIGACIÓ LEGAL: Per al compliment de les obligacions fiscals, comptables, tributàries o bancàries, així com totes aquelles que siguin d’aplicació.
 • CONSENTIMENT: quan vostè consenti expressament, per a l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes o per a millores en el lloc web.

 

Destinataris de les dades

Poden comunicar-se les seves dades personals a tercers, sent aquesta comunicació necessària per a l’adequat compliment de les obligacions legals i / o de les finalitats anteriorment indicades. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per Black Friday, SL

En aquells casos en què es produeixi un accés a dades per compte de tercers, garantim el manteniment de la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal.

Transferències internacionals de les seves dades personals

L’informem que les seves dades personals podran ser comunicades a destinataris ubicats en països fora de l’Espai Econòmic Europeu, però sempre a països amb un nivell de protecció de dades equivalent al de la Unió i aprovats sota la garantia del Privacy Shield.

Destinatari: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp)

País: EUA

Garantia: Privacy Shield

Finalitat: serveis tecnològics d’enviament de newsletters

Període de conservació de les dades personals

Totes les dades personals que se’ns proporcionin per a qualssevol dels nostres serveis o per a la compra de productes, es conservaran per dur a terme les finalitats, ja descrites anteriorment, fins que vostè s’oposi o revoqui el consentiment atorgat i, en tot cas, fins l’esgotament del termini de prescripció de les accions que legalment corresponguin.

Drets que pot exercitar sobre les seves dades

Com a titular de les dades, i en qualsevol moment, té dret a dirigir-se a Black Friday, SL, com a responsable del tractament, a través de correu electrònic o mitjançant via telefònica. info@ripperseeds.com/ Tel. 93 725 09 67

Cal que la comunicació contingui nom i cognoms de l’interessat, fotocòpia del DNI o document vàlid equivalent que l’identifiqui i, si escau, de la persona que representi a l’interessat, en els termes que preveu la legislació vigent, per exercir els drets ARCO :

 • Dret d’Accés: Té dret a que l’informem sobre si estem tractant o no les seves dades personals, rebre informació sobre els seus fins, les categories de dades afectats pel tractament, els destinataris als quals es van comunicar les seves dades personals i el termini previst de conservació dels dades.
 • Dret de Rectificació i Supressió: Té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals sempre que es compleixin els requisits legals d’aplicació, i la rectificació de les dades inexactes que li concerneixin quan, entre altres motius, aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits .
 • Limitació del tractament, revocació del consentiment i oposició total o parcial al tractament:podrà sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, sent aquests únicament tractats per a l’exercici o la defensa de reclamacions; té dret a revocar el consentiment prestat o oposar-se en qualsevol moment, per motius justificats. En aquest cas, cessarem en el tractament de les dades, excepte acreditació de motius legítims.
 • Portabilitat de les seves dades: Té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat en un format estructurat, comú i de lectura mecànica, ia poder transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que el responsable a què se’ls hagués facilitat li ho impedeixi, en els supòsits legalment previstos a aquests efectes.

Mesures de seguretat

Hem adoptat tots els mitjans i mesures requerits per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat a totes les dades personals de què som responsables. No obstant això, les mesures de seguretat a Internet no són indestructibles, de manera que no es garanteix que tercers no autoritzats i actuant il • legítimament puguin tenir coneixement dels mateixos.

No podem responsabilitzar-nos pels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’accés il·legítim de tercers a les nostres bases de dades, i l’ús que aquests puguin fer d’ells.

Black Friday, SL tractarà les dades de l’usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant deure de secret, de conformitat amb la normativa, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i el nivell de risc.